Mẫu thông báo không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại

Mẫu thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại

Mẫu thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại. Mẫu thông báo nêu rõ lý do không chấp nhận... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại như sau:

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

THÔNG BÁO

Về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định bổ sung/giám định lại

Kính gửi: (*)...........................................................................

Căn cứ các điều 210, 211 và 214 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Sau khi xem xét ý kiến về kết luận giám định, đề nghị giám định bổ sung hoặc giám định lại đề ngày........... tháng......... năm..................của ông/bà...........................................;

Cơ quan….....................................................................................................

không chấp nhận đề nghị giám định bổ sung/giám định lại:..........................

Lý do:

.......................................................................................................................

Cơ quan .................................................. thông báo cho ông/bà biết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- .........................................

- ...............................................

- Hồ sơ 02 bản.

................................................

(*) Ghi rõ bị can, bị hại, người tham gia tố tụng khác.

Mẫu thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại

Mẫu thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại

Đánh giá bài viết
1 59
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo