Mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin là gì?

Mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc gia hạn cung cấp thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thời gian gia hạn...

2. Mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin

TÊN CƠ QUAN
ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./……

…….., ngày tháng năm …..

THÔNG BÁO
GIA HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: ………………………………………

Tên cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin: ............................................................

Nhận được Phiếu yêu cầu của Ông/Bà2: .........................................................................

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu ..................................................................

cấp ngày ……../……/………. tại .......................................................................................

Nơi cư trú: .................................................................................…....................................

Số điện thoại: …………………….. Fax: ………………….. Email: ....................................

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu: ........................................................................

Ngày/tháng/năm nhận Phiếu yêu cầu: .............................................................................

Cơ quan/Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin thông báo về việc gia hạn cung cấp thông tin do Ông/Bà yêu cầu vì lý do

Thời gian gia hạn cung cấp thông tin: .............................................................................

Thời gian cung cấp thông tin sau khi gia hạn: ................................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
ĐẦU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin3)

____________________

1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối.

2 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

3 Trường hợp đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không có con dấu riêng thì sử dụng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin.

Mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin

Mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
0 Bình luận
Sắp xếp theo