Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mẫu số 06 - Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về hướng dẫn Luật Du lịch. Mẫu đơn bao gồm các thông tin: Địa chỉ, điện thoại, email... Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /

… … …, ngày … …tháng năm… ….

THÔNG BÁO
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH....(1)....

Kính gửi: …………(2)…………………..

1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):…………………………

Tên giao dịch:…………………………

Tên viết tắt:………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………

Điện thoại: ……………………………………. Fax:……………

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Giới tính: ……………….. Chức danh:

4. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành...(1)….số ………………………do……………………..(2) ……………………………. cấp ngày... tháng... năm …………

5. Lý do chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữhành:

6. Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với khách du lịch, các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị….....(2)………….. ban hành Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và có công văn gửi Ngân hàng...(3)....để doanh nghiệp được giải tỏa tiền ký quỹ./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1) Quốc tế hoặc nội địa;

(2) Tổng cục Du lịch (trong trường hợp thông háo chm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).

(3) Tên ngân hàng nơi doanh nghiệp đóng tin ký quỹ.

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Đánh giá bài viết
1 436
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo