Mẫu thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc

Mẫu thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc

Mẫu thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

… …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):..................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:..............................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):.........................................................................................

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:............................................

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc như sau:

...................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)1

1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc

Mẫu thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 58
0 Bình luận
Sắp xếp theo