Mẫu số S27-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

Mẫu số S27-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

Mẫu số S27-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm là mẫu sổ chi tiết về số thuế GTGT mà doanh nghiệp được miễn, giảm. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm tại đây.

Mẫu số 01-7/GTGT - Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương

Mẫu số 01-1/GTGT - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào - Mẫu số 01-2/GTGT

Mẫu số S27-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

Mẫu số S28-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

Nội dung cơ bản của mẫu số S27-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm như sau:

Mẫu số S27-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ....................

Địa chỉ: ....................

Mẫu số S27-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM

Năm:.........

Chứng từDiễn giảiSố thuế GTGT được miễn giảmSố thuế GTGT đã miễn giảm
Số hiệuNgày, tháng
ABC12
- Số dư đầu kỳ

- Điều chỉnh số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng số phát sinh

- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...........

Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Đánh giá bài viết
1 257
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo