Mẫu số S23-DNN: Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (TK 411)

Mẫu số S23-DNN: Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (TK 411)

Mẫu số S23-DNN: Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (TK 411) là mẫu sổ chi tiết của doanh nghiệp về việc theo dõi vốn góp của chủ sỡ hữu theo tài khoản 411. Qua sổ theo dõi thì doanh nghiệp có thể nắm bắt được chi tiết về vốn góp của chủ sở hữu vào doanh nghiệp. Mẫu sổ theo dõi chi tiết được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 03 - TT: Giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu số S09-DNN: Sổ tài sản cố định

Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ

Mẫu số S23-DNN: Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (TK 411)

Mẫu số S23-DNN: Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (TK 411)

Nội dung cơ bản của mẫu số S23-DNN: Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (TK 411) như sau:

Đơn vị: ...................

Địa chỉ: ...................

Mẫu số S23-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU (TK 411)

Năm............

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiTài khoản đối ứngSố phát sinhSố dư
Số hiệuNgày, thángNợ (giảm)Có (tăng)Vốn gópThặng dư vốnVốn khác
Vốn gópThặng dư vốnVốn khácVốn gópThặng dư vốnVốn khác
ABCDE123456789

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

........

- Cộng số phát sinh

- Số dư cuối kỳ

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ........

Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Đánh giá bài viết
1 1.209
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.