Mẫu số S2-DNSN: Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương

Mẫu sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương

Mẫu số S2-DNSN: Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương là mẫu sổ được lập ra để theo dõi về tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động theo Thông tư 132

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S2-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN NỘP THEO LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Năm.......................

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tiền lương và thu nhập của người lao động

BHXH

BHYT

BHTN

....

Số hiệu

Ngày, tháng

Số phải trả

Số đã trả

Số

còn phải trả

Số phải trả

Số đã trả

Số

còn phải trả

Số phải trả

Số đã trả

Số

còn phải trả

Số phải trả

Số đã trả

Số

còn phải trả

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

..........

- Cộng số phát sinh trong kỳ

- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

…..., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S2-DNSN: Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương

Mẫu số S2-DNSN: Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 108
0 Bình luận
Sắp xếp theo