Mẫu số S10-DNSN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S10-DNSN: Sổ tiền gửi ngân hàng là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về số tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp siêu nhỏ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ tiền gửi ngân hàng

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S10-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: ................

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ..............

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi

chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Thu

(gửi vào)

Chi

(rút ra)

Còn lại

A

B

C

D

1

2

3

F

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

Cộng số phát sinh trong kỳ

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S10-DNSN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S10-DNSN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 66
0 Bình luận
Sắp xếp theo