Mẫu số S09-DNSN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra

Mẫu sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra

Mẫu số S09-DNSN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về thuế giá trị gia tăng đầu ra. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ. mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S09-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU RA

(Áp dụng cho doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Năm: ................

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế GTGT đầu ra

Số thuế GTGT đã nộp, được miễn giảm

Số thuế GTGT đầu ra bù trừ với số thuế GTGT đầu vào

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

3

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng số phát sinh trong kỳ

- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: …

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S09-DNSN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra

Mẫu số S09-DNSN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 58
0 Bình luận
Sắp xếp theo