Mẫu số S08-DNSN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Mẫu sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Mẫu số S08-DNSN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là mẫu sổ được lập ra để theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của doanh nghiệp siêu nhỏ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S08-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ

(Áp dụng cho doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Năm: ................

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Số thuế GTGT được hoàn lại

Số thuế GTGT đầu vào khấu trừ số thuế GTGT đầu ra

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

3

Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

Cộng số phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: …

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S08-DNSN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Mẫu số S08-DNSN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 81
0 Bình luận
Sắp xếp theo