Mẫu số S05-DNSN: Sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả

Mẫu sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả

Mẫu số S05-DNSN: Sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc thanh toán các khoản phải trả của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S05-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

Đối tượng:........................

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Số phải trả

Số đã trả

Số

còn phải trả

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

2

3

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

..........

- Cộng số phát sinh trong kỳ

- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S05-DNSN: Sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả

Mẫu số S05-DNSN: Sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 75
0 Bình luận
Sắp xếp theo