Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng

Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng

Sổ nhật ký mua hàng là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng nhóm hàng tồn kho của đơn vị như: Nguyên vật liệu, công cụ, hàng hóa. Sổ nhật ký mua hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả tiền sau... Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTCThông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ nhật ký mua hàng tại đây.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Mẫu bảng kê mua hàng

Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn

Mẫu số S03a3-DN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.Mẫu sổ nhật ký mua hàng

Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng

Nội dung cơ bản của mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng như sau:

Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ....................

Địa chỉ: ....................

Mẫu số S03a3-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Năm .....

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từDiễn giải
Tài khoản ghi nợ
Phải trả người bán (ghi có)
Số hiệu
Ngày tháng
Hàng hóa
Nguyên liệu
Tài khoản khác
Số hiệu
Số tiền
ABCD12E34
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: .....

Ngày ... tháng ... năm ....
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số S03a3-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Năm ...............

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từDiễn giải
Tài khoản ghi nợ
Phải trả người bán (ghi có)
Số hiệu
Ngày tháng
Hàng hóa
Nguyên liệu
Tài khoản khác
Số hiệu
Số tiền
ABCD12E34
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau

Sổ này có ..... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang

Ngày mở sổ.................................................................

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm .....
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
2 6.894
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.