Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) là mẫu sổ cái của các đơn vị doanh nghiệp khi kê khai chứng từ ghi sổ, số hiệu toàn khoản, số dư...... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) tại đây.

Bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND mẫu số 08a-TT

Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số 05/GTGT: Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh

Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Nội dung cơ bản của mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) như sau:

Mẫu sổ cái theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:.............

Địa chỉ:...........

Mẫu số S02c1-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Năm: ................

Tên tài khoản ....................

Số hiệu: ...........................

Ngày, tháng ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Diễn giải
Số hiệu tài khoản đối ứng

Số tiền


Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E 1 2 G

- Số dư đầu năm

- Điều chỉnh số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong tháng

- Cộng số phát sinh tháng x x
- Số dư cuối tháng x x
- Cộng lũy kế từ đầu quý x x

- Sổ này có ........... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ............

- Ngày mở sổ: ...............

Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mẫu sổ cái theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………....

Địa chỉ:………..

Mẫu số: S02c1–DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CÁI

(dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Năm: ..............................

Tên tài khoản: ................

Số hiệu: .........................

Ngày, tháng ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Diễn giải
Số hiệu tài khoản đối ứng

Số tiền


Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E 1 2 G

- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng

- Cộng số phát sinh tháng x x
- Số dư cuối tháng x x
- Cộng lũy kế từ đầu quý x x

- Sổ này có ................. trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...............

- Ngày mở sổ: ......................................

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm.....

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
3 14.419
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo