Mẫu số C87b-HD: Danh sách được duyệt chi hỗ trợ học nghề

Mẫu danh sách được duyệt chi hỗ trợ học nghề

Mẫu số C87b-HD: Danh sách được duyệt chi hỗ trợ học nghề là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách được duyệt chi hỗ trợ học nghề. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Danh sách được duyệt chi hỗ trợ học nghề

ĐƠN VỊ:…………………….
BỘ PHẬN…………………..

Mẫu số: C87b-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

DANH SÁCH ĐƯỢC DUYỆT CHI HỖ TRỢ HỌC NGHỀ

Tháng ……….quý …………….năm………………..

Cơ sở đào tạo nghề:

Số hiệu tài khoản: …………..Mở tại: …………….….Chi nhánh:..........................….......

A. SỐ ĐƯỢC DUYỆT CHI HỖ TRỢ HỌC NGHỀ

I. Danh sách duyệt mới

STT

Họ và tên

Số Quyết định hưởng

Mã số BHXH

Số tiền (đồng)

Ghi chú

A

B

C

D

1

E

I

Nghề đào tạo A

1

Nguyễn Văn A

2

Lê Thị B

…..

………

II

Nghề đào tạo B

….

…………….

Cộng

Tổng số tiền được duyệt chi mới (viết bằng chữ): …………………….đồng

II. Danh sách được duyệt sau khi điều chỉnh, bổ sung

STT

Họ và tên

Số Quyết định hưởng

Mã số BHXH

Số tiền đề nghị thanh toán

Được duyệt thanh toán

Lý do điều chỉnh

Thời gian hưởng được duyệt

Số tiền được duyệt thanh toán (đồng)

A

B

C

D

1

2

3

E

I

Nghề đào tạo A

1

Nguyễn Văn A

2

Nguyễn Văn B

…….

II

Nghề đào tạo B

…..

………….

Cộng

Tổng số tiền:………………….. Viết bằng chữ: …………………..đồng.

B. DANH SÁCH NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC DUYỆT CHI HỖ TRỢ HỌC NGHỀ

STT

Họ và tên

Số quyết định hưởng

Mã số BHXH

Lý do không được duyệt

A

B

C

D

E

I

Nghề đào tạo A

1

Nguyễn Văn A

2

Nguyễn Văn B

……….

II

Nghề đào tạo B

………..

Cộng

C. TỔNG SỐ TIỀN ĐƯỢC DUYỆT

1. Tổng số tiền được duyệt chi mới: ………………………đồng

(Viết bằng chữ: ………………………………………………đồng)

2. Số tiền được chi bổ sung sau khi điều chỉnh: …………đồng

(Viết bằng chữ: ………………………………………………đồng)

3. Số tiền phải thu hồi sau khi điều chỉnh: ………………..đồng

(Viết bằng chữ: ………………………………………………đồng)


NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG
CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C87b-HD: Danh sách được duyệt chi hỗ trợ học nghề

Mẫu số C87b-HD: Danh sách được duyệt chi hỗ trợ học nghề

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 40
0 Bình luận
Sắp xếp theo