Mẫu số C2-06a/NS Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ

Mẫu số C2-06a/NS - Giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ

Mẫu số C2-06a/NS - Giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo mẫu giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ mới nhất và tải về.

1. Mẫu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ mới nhất

Đây là biểu mẫu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ C2-06a/NS, mẫu số 16a3 ban hành theo Nghị định 11/2020 của Chính phủ.

Mẫu số 16a3
Ký hiệu: C2-06a/NS

Không ghi vào khu vực này

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ

Thực chi□

Tạm ứng □

Chuyển khoản □

Tiền mặt □

Đơn vị rút dự toán: ..........................................................

Tài khoản: .....................................................................

Tại KBNN: .....................................................................

Tên CTMT, DA: ................................................................

Mã CTMT, DA: ...................................................................

SỐ CKC, HDTH ...................... Số CKC, HĐK: ......................

Người lĩnh tiền: ................................................................

CMND số: .............................. Cấp ngày: Nơi cấp:

Nội dung chi: ...................................................................

PHẦN KBNN GHI

Mã ĐBHC: ......................

1. Nợ TK: .......................

Có TK: .........................

2. Nợ TK: .......................

Có TK: ...........................

Tỷ giá hoạch toán: ..........

Chi tiết

NDKT

chương

ngành KT

nguồn

NSNN

Ký hiệu ngoại tệ

Số tiền bằng ngoại tệ

Số tiền quy ra VND

Tiền mặt:

Phí ngân hàng:

Tiền chuyển khoản

Số tài khoản:

Tên tài khoản:

Tại ngân hàng: SWIFT:

Tên ngân hàng trung gian: SWIFT:

Tổng cộng

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ...............................................................................

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ........................................................................................

--------------------------

Phần Kho bac Nhà nước duyêt chi:

Kính gửi: Ngân hàng ......................................................

Kho bạc nhà nước đề nghị Ngân hàng .............................................................................

Trích tài khoản số của KBNN ............................................................................................

Số tiền nguyên tệ ghi bằng số: ..........................................................................................

Ghi bằng chữ: .....................................................................................................................

Chi tiết

Ký hiệu ngoại tệ

Số tiền nguyên tệ

Số tiền quy ra VND

Tiền mặt:

Phí ngân hàng:

Tiền chuyển khoản

Số tài khoản:

Tên tài khoản:

Tại ngân hàng: SWIFT:

Tên ngân hàng trung gian: SWIFT:

Tổng cộng

Nội dung chi: ......................................................................................................................

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày ... tháng ... năm ....

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày ... tháng ... năm ....

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

2. Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ theo thông tư 77/2017

Nội dung cơ bản của giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ như sau:

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BẰNG NGOẠI TỆ

Thực chi o Tạm ứng

Ứng trước đủ đk thanh toán

Ứng trước chưa đủ đk thanh toán

Chuyển khoản

Tiền mặt

Đơn vị rút dự toán:......................................................................................................................

Tài khoản:....................................................................................................................................

Tại KBNN:......................................................................................................................................

Tên CTMT,DA:................................................................................................................................

Mã CTMT, DA:................................................................................................................................

Số CKC, HĐTH Số CKC, HĐK:.......................................................................................................

Người lĩnh tiền:...............................................................................................................................

CMND số:...............................Cấp ngày:.............................Nơi cấp:.............................................

Nội dung chi:...................................................................................................................................

Chi tiết

NDKT

Mã chương

ngành KT

nguồn NSNN

Ký hiệu

ngoại tệ

Số tiền

bằng ngoại tệ

Số tiền quy ra VND

Tiền mặt:

Phí ngân hàng:

Tiền chuyển khoản

Số tài khoản:

Tên tài khoản:

Tại ngân hàng: SWIFT:

Tên ngân hàng trung gian: SWIFT:

Tổng cộng

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:.......................................................................................................

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ:...............................................................................................................

Phần Kho bạc Nhà nước duyệt chi:

Kính gửi: Ngân hàng ………………………………………......

Kho bạc nhà nước đề nghị Ngân hàng........................................................................................

Trích tài khoản số của KBNN.......................................................................................................

Số tiền nguyên tệ ghi bằng số:.....................................................................................................

Ghi bằng chữ:...............................................................................................................................

Chi tiết

Ký hiệu ngoại tệ

Số tiền nguyên tệ

Số tiền quy ra VND

Tiền mặt:

Phí ngân hàng:

Tiền chuyển khoản

Số tài khoản:

Tên tài khoản:

Tại ngân hàng:.................SWIFT:......................

Tên ngân hàng trung gian:.............SWIFT:..........

Tổng cộng

Nội dung chi:..............................................................................................................

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN

Ngày……tháng……năm…….

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ghi sổ ngày........../….../…......

Bộ phận Kiểm soát chi Bộ phận Kế toán

Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Chủ tài khoản

Mẫu giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ

Mẫu số C2-06/NS

Giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ

Tải các biểu mẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Đánh giá bài viết
1 983
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo