Mẫu biên bản hủy sổ BHXH, BHYT

Mẫu biên bản hủy sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mới nhất

Mẫu biên bản hủy sổ BHXH, BHYT là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc hủy sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Biên bản nêu rõ thông tin thời gian và địa điểm lập biên bản, hội đồng xử lý sổ, thông tin về bảo hiểm, phương pháp xử lý... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản hủy sổ BHXH, BHYT như sau:

Bảo hiểm xã hội ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

BIÊN BẢN HỦY SỔ BHXH, THẺ BHYT

Hôm nay, ngày ….... tháng ….... năm……....,tại cơ quan Bảo hiểm xã hội …………………....

Hội đồng xử lý sổ BHXH, thẻ BHYT hỏng không sử dụng được tỉnh, thành phố: ...........……..

- Ông (Bà):…………………………………………………….., Chủ tịch;

- Ông (Bà):…………………………………………………….., Ủy viên;

- Ông (Bà):…………………………………………………….., Ủy viên;

- Ông (Bà):…………………………………………………….., Ủy viên;

Căn cứ các biên bản kiểm tra sổ BHXH, thẻ BHYT định kỳ hàng quý, sau khi xác định số lượng, thực trạng sổ BHXH, thẻ BHYT không sử dụng được, Hội đồng hủy sổ BHXH, thẻ BHYT xử lý theo quy định của BHXH Việt Nam, cụ thể như sau:

I. BÌA SỔ BHXH:

1. Số lượng: .....................................................................................................................................

2. Tình trạng: ...................................................................................................................................

II. THẺ BHYT:

1. Số lượng: .....................................................................................................................................

2. Tình trạng:.....................................................................................................................................

III. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ: (Cắt, xén, xé; đốt; khác)

IV. KIẾN NGHỊ:

Biên bản được lập vào hồi…...... giờ…..... phút cùng ngày, sau khi có sự thống nhất của các thành viên tham gia. Biên bản được lập thành 03 bản, 02 bản lưu tại BHXH tỉnh, 01 bản gửi về BHXH Việt Nam để báo cáo.

CÁC ỦY VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

CHỦ TICH HỘI ĐỒNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản hủy sổ BHXH, BHYT

Mẫu biên bản hủy sổ BHXH, BHYT

Đánh giá bài viết
1 3.419
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo