Mẫu C1-07b/NS: Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệ

Mẫu số C1-07b/NS - Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệ được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Mẫu C1-07b/NS kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

CƠ QUAN THU

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN BẰNG NGOẠI TỆ

Mẫu số C1-07b/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …………

Kính gửi Kho bạc Nhà nước: …………………………….. Tỉnh, TP: ……………………………..…….

THÔNG TIN Đ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Cơ quan đề nghị điều chỉnh: ……………….……... Mã cơ quan thu ………………..………..

Địa chỉ:. ……………………..……………………………. Xã .............................. Quận/Huyện ………………………. Tỉnh, TP ………………………..

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN ……………………….. điều chỉnh lại như sau:

GNT

Mã số thuế

Lý do điu chỉnh

Thông tin đã hạch toán

Đ nghị điu chnh

Số

Ngày

Mã TKKT

Mã NDKT

Mã CQ thu

Mã ĐBHC

Mã chương

Kỳ thuế

Số tiền

Mã TKKT

Mã NDKT

Mã CQ thu

Mã ĐBHC

Mã chương

Kỳ thuế

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Nguyên tệ

VNĐ

Tổng cộng

Tổng cộng

Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:

- …

Số tiền nguyên tệ viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………

Số tiền VNĐ viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm ....

CƠ QUAN THU
Ngày ... tháng ... năm .....

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)

THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu C1-07b/NS kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Nội dung cơ bản của giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệ như sau:

CƠ QUAN THU

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN BẰNG NGOẠI TỆ

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:.................................................Tỉnh, TP:.....................................

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Cơ quan đề nghị điều chỉnh:..................................Mã cơ quan thu...........................................

Địa chỉ:...........................................Xã Quận/Huyện Tỉnh, TP....................................................

Hình thức nộp tiền: nộp tiền mặt tại KBNN..............nộp tiền mặt tại ngân hàng........................nộp bằng chuyển khoản tại KBNN..............................nộp bằng chuyển khoản tại NH................................

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN.....................................................

GNT Mã số ĐT nộp thuế Lý do điều chỉnh Thông tin đã hạch toán

Đề nghị điều chỉnh

Số Ngày Mã TKKT Mã NDKT

CQ thu

Mã chương Kỳ thuế Số Tiền Mã TKKT

Mã NDKT

CQ thu

Mã chương Kỳ thuế Số Tiền
NT VNĐ NT VNĐ
Tổng cộng Tổng cộng
Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:

Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.750
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo