Mẫu số BVNTD-01: Báo cáo kết quả triển khai hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng

Mẫu số BVNTD-01: Báo cáo kết quả triển khai hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số BVNTD-01: Báo cáo kết quả triển khai hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng là gì?

Mẫu số BVNTD-01: Báo cáo kết quả triển khai hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo kết quả triển khai hoạt động ngày quyền của người tiêu dùng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo kết quả triển khai... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu số BVNTD-01: Báo cáo kết quả triển khai hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC-

……., ngày……tháng…..năm……..

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM TẠI ………

Kỳ báo cáo: ……………..2

Kính gửi: Bộ Công Thương

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam hàng năm của Bộ Công Thương;

UBND tỉnh/ thành phố …………..3 báo cáo kết quả triển khai các hoạt động Ngày Quyền tình hình triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm …………………..4 tại tỉnh/ thành phố …………….5 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu, thời gian và chủ đề

1.1. Mục đích

1.2. Yêu cầu

1.3. Thời gian tổ chức

1.4. Chủ đề

2. Kết quả triển khai các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm ………..6 tại tỉnh, thành phố ……….7

2.1. Đối tượng tham gia

2.2. Nội dung và kết quả

(Hoàn thiện bổ sung số liệu vào bảng số liệu theo Mẫu số BVNTD-02 đính kèm Phụ lục Thông tư này)

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Sở Công Thương

3.2. Các Sở, ban ngành liên quan (nếu có)

4. Kinh phí

5. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

6. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………….;
- Lưu: …….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

________________

1 Tên UBND địa phương báo cáo

2 Thời điểm thực hiện báo cáo

3 Đơn vị thực hiện báo cáo

4 Thời điểm báo cáo

5 Địa phương báo cáo

6 Thời điểm báo cáo

7 Địa phương báo cáo

Mẫu số BVNTD-01: Báo cáo kết quả triển khai hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng

Mẫu số BVNTD-01: báo cáo kết quả triển khai hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 48
0 Bình luận
Sắp xếp theo