Mẫu số 82-DS: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 82-DS: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 82-DS: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người đề nghị, lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 82-DS: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 82-DS: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Nội dung cơ bản của mẫu số 82-DS: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm như sau:

Mẫu số 82-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

..........., ngày....tháng.....năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Đối với Bản án (Quyết định).............. (1) số... ngày... tháng... năm...

của Tòa án nhân dân...................................

Kính gửi: (2) ..............................................

Họ tên người đề nghị: (3) .........................................................................................

Địa chỉ: (4) ..............................................................................................................

Là: (5) ....................................................................................................................

trong vụ án về.........................................................................................................

Đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) (6) ........... số.... ngày... tháng... năm... của Tòa án nhân dân.............. đã có hiệu lực pháp luật.

Lý do đề nghị: (7) .....................................................................................................

Yêu cầu của người đề nghị: (8) .................................................................................

...............................................................................................................................

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây: (9) .......................................

1. Bản sao Bản án (quyết định) số.................. ngày..... tháng..... năm..... của Tòa án nhân dân

2. ............................................................................................................................

NGƯỜI LÀM ĐƠN (10)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 82-DS:

(1), (6) Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi "sơ thẩm", nếu là bản án phúc thẩm thì ghi "phúc thẩm".

(2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm quy định tại Điều 331 Bộ luật tố tụng dân sự (ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao).

(3) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người làm đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty X do ông Nguyễn Văn A - Tổng giám đốc làm đại diện).

(4) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người làm đơn (ví dụ: là nguyên đơn).

(7) Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

(8) Ghi yêu cầu của người đề nghị (ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2017/DSPT ngày 10-02-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử phúc thẩm lại theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự).

Đánh giá bài viết
1 490
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo