Mẫu số 8-CBH: Tổng hợp số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Mẫu số 8-CBH: Tổng hợp số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Mẫu số 8-CBH: Tổng hợp số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải, là mẫu biểu ghi lại danh sách những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Biểu mẫu số 8-CBH được kèm theo Quyết định 828/QĐ-BHXH.

Mẫu 1a-CBH: Thông báo chuyển kinh phí chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu - Mẫu số 13-HSB

Mẫu số 8-CBH: Tổng hợp số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Mời các bạn tham khảo mẫu số 8-CBH - Tổng hợp số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng:

STT

LOẠI ĐỐI TƯỢNG

MÃ CHỈ TIÊU

SỐ ĐẦU NĂM

TĂNG TRONG NĂM

GIM TRONG NĂM

S CUỐI NĂM

Tổng số

Hưởng mi

Chuyn đến

Tăng khác

Tổng số

Hết hạn hưởng

Chết

Chuyn đi

Giảm khác

A

B

C

1

2=3+...+5

3

4

5

6=7+...+10

7

8

9

10

11=1+2-6

I

Ngân sách Nhà nước đảm bảo

38CBH00

1

Hưu quân đội

38CBH01

2

Hưu công nhân viên chức

38CBH02

3

Công nhân cao su

38CBH03

4

Mất sức lao động

38CBH04

5

Trợ cấp 91

38CBH05

6

Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

38CBH06

7

Phục vụ tai nạn lao động

38CBH07

8

Tuất định suất cơ bản

38CBH08

9

Tuất định suất nuôi dưỡng

38CBH09

10

Trợ cấp 613 ....

38CBH10

II

Quỹ BHXH

38CBH11

A

Quỹ hưu trí, tử tuất

38CBH12

1

Hưu quân đội

38CBH13

2

Hưu công nhân viên chức

38CBH14

3

Trợ cấp cán bộ xã

38CBH15

4

Trợ cấp tuất ĐSCB

38CBH16

5

Trợ cấp tuất ĐSND

38CBH17

6

Lương hưu tự nguyện

38CBH18

B

Quỹ tai nạn lao động, BNN

38CBH19

1

Trợ cấp TNLĐ-BNN

38CBH20

2

Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN

38CBH21

III

Quỹ BH thất nghiệp (tr cấp thất nghiệp)

38CBH22

Tng cộng (I+II+III)

38CBH23

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
TP. Chế độ BHXH
(Ký, họ tên)

......., ngày ... tháng ... năm ....

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 742
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo