Mẫu số 75/HC: Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn

Mẫu quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn

Mẫu quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phân công kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn như sau:

Mẫu số 75/HC

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../QĐ-VKS....-....

.............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

Phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……...............................................

Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công ông (bà)………… Kiểm sát viên .........………… Viện kiểm sát…....……. tham gia phiên họp xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại và thực hiện kiểm sát việc ................................ của Tòa án…….…............

Điều 2. Kiểm sát viên có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Tòa án ……7………(để biết);

- KSV có tên nêu tại Điều 1

(để thực hiện);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn

Mẫu quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn

Đánh giá bài viết
1 68
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo