Mẫu số 74/TH: Báo cáo kết quả việc xét giảm thời hạn chấp hành án

Mẫu báo cáo kết quả việc xét giảm thời hạn chấp hành án

Mẫu báo cáo kết quả việc xét giảm thời hạn chấp hành án là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả việc xét giảm thời hạn chấp hành án. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo kết quả việc xét giảm thời hạn chấp hành án như sau:

Mẫu số 74/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../BC-VKS....-....

.............., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO
Kết quả việc xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện

Căn cứ Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ- VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Viện kiểm sát ……...................báo cáo kết quả xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Về kết quả xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện

- Tổng số hồ sơ đề nghị (phân tích theo từng loại hình phạt)

- Số hồ sơ Viện kiểm sát kiểm sát (phân tích theo từng loại hình phạt)

Trong đó: + Số hồ sơ Viện kiểm sát có văn bản đề nghị giảm

+ Số hồ sơ Viện kiểm sát không chấp nhận hoặc chấp nhận một phần

(Nêu rõ lý do Viện kiểm sát không chấp nhận hoặc chấp nhận một phần trong đó cần chú ý phân tích số lượng hồ sơ Viện kiểm sát không chấp nhận hoặc chấp nhận một phần)

- Kết quả xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện: (phân tích theo từng loại hình phạt)

+ Số hồ sơ xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện

+ Số hồ sơ Tòa án chấp nhận một phần hoặc không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lưu ý: Nêu rõ lý do không chấp nhận hoặc chấp nhận một phần trong đó cần chú ý phân tích số lượng hồ sơ Viện kiểm sát đề nghị, Tòa án không chấp nhận hoặc chấp nhận một phần

2. Quan điểm của Viện kiểm sát về kết quả xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện: ........................................

Trên đây là báo cáo kết quả xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện./.

Nơi nhận:

- VKS…….1…… (để báo cáo);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu báo cáo kết quả việc xét giảm thời hạn chấp hành án

Mẫu báo cáo kết quả việc xét giảm thời hạn chấp hành án

Đánh giá bài viết
1 98
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo