Mẫu số 74-DS: Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm

Mẫu số 74-DS: Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm

Mẫu số 74-DS: Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm là mẫu quyết định của tòa án nhân dân lập ra để quyết định về việc hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm. Mẫu quyết định nêu rõ thời gian hoãn phiên tòa, thời gian địa điểm tiếp tục phiên tòa. Mẫu quyết định được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 73-DS: Biên bản phiên tòa phúc thẩm

Mẫu số 66-DS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

Mẫu số 65-DS: Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

Mẫu số 74-DS: Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm

Mẫu số 74-DS: Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm

Nội dung cơ bản của mẫu số 74-DS: Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm như sau:

Mẫu số 74-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số:...../...../QĐ-PT ............, ngày....tháng.....năm.....

QUYẾT ĐỊNH
HOÃN PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

TÒA ÁN NHÂN DÂN.............................. (2)

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà) ...................................................................

Các Thẩm phán: Ông(Bà): .........................................................................................

Ông(Bà): ..................................................................................................................

Thư ký phiên tòa: Ông (Bà)....................................... Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân ....................

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân ................................................................................

Ông (Bà):..................................... - Kiểm sát viên (nếu có).

Đã tiến hành mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số:.../.../TLPT-......ngày.......tháng.....năm.................về việc (3) ...........................................................................................................................

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:../.../.. ngày...tháng....năm........

Xét thấy: (4) .............................................................................................................

Căn cứ vào các điều (5) ............................................... và Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Hoãn phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số..../..../TLPT-.... ngày....tháng.....năm.....

2. Thời gian, địa điểm mở lại phiên toà xét xử vụ án được ấn định như sau: (6) ..............

...................................................................................................................................

Nơi nhận:

- Ghi theo quy định tại khoản 3 Điều 233 của Bộ luật tố tụng dân sự;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 74-DS:

(1) và (2) Ghi tên Toà án ra quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm; nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Nam Định); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao tại đâu (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).

(3) Ghi quan hệ tranh chấp mà Tòa án giải quyết: Cần xác định tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết được quy định tại Điều, khoản nào của Bộ luật tố tụng dân sự, để ghi vào phần trích yếu của bản án (ví dụ: Tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết là tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự thì ghi: "tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân").

(4) Ghi rõ lý do của việc hoãn phiên toà dân sự phúc thẩm thuộc trường hợp cụ thể nào quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự (ví dụ: Xét thấy người kháng cáo đã được Toà án triệu tập hợp lệ mà vắng mặt tại phiên toà lần thứ nhất vì có lý do chính đáng).

(5) Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà ghi điều luật tương ứng của Bộ luật tố tụng dân sự (ví dụ: người kháng cáo vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng (bị tai nạn lao động phải đi cấp cứu tại bệnh viện) quy định tại khoản 2 Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự, thì ghi: "Căn cứ vào khoản 2 Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự").

(6) Ghi rõ thời gian, địa điểm mở lại phiên toà phúc thẩm (ví dụ: Phiên toà phúc thẩm sẽ được mở lại vào hồi 08 giờ 00 ngày 10 tháng 3 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh H, địa chỉ số....phố...thị xã X, tỉnh H). Trong trường hợp chưa ấn định được thì ghi "Thời gian, địa điểm mở lại phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án sẽ được Toà án thông báo sau".

Đánh giá bài viết
1 127
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo