Mẫu số 67/TB-CCHC: Thông báo cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt

Mẫu thông báo cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu thông báo cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm. Mẫu bản thông báo nêu rõ nội dung cưỡng chế, thời gian cưỡng chế... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Mẫu số 67/TB-CCHC

................ (1)

................ (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ............/TB-CCHC

THÔNG BÁO

Về việc cuỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Kính gửi: ...........................(4)

Căn cứ Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……...........…. ngày……../……../……..do……………….ký.

Cơ quan: ......................................................................................................

sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên đối với:

Ông(Bà)/Tổ chức(Người đại diện theo pháp luật, Chức danh): ...................

Sinh ngày:.................../................../.....................Quốc tịch:.........................

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động(Mã số doanh nghiệp): .............................

Địa chỉ: ..........................................................................................................

CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu/GCN đăng ký hoặc GP thành lập số:.....

Ngày cấp: ..........................................................Nơi cấp: .............................

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản..........Điều...........Nghị định số ....................................... ngày........../........../............... quy định (5):.............................. và không tự nguyện thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nội dung cưỡng chế:

......................................................................................................................

Thời gian cưỡng chế:

......................................................................................................................

Vậy xin thông báo để Ông(Bà)/Tổ chức.............................................. biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:..........

NGƯỜI RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên đơn vị ra thông báo;

(3) Ghi rõ địa danh hành chính;

(4) Ghi rõ họ và tên của Chủ tịch UBND cấp xã nơi thực hiện việc cưỡng chế;

(5) Lĩnh vực xử lý VPHC

Mẫu thông báo cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu thông báo cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đánh giá bài viết
1 612
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo