Mẫu số 60/TH: Kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự

Mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự

Mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự là mẫu bản kháng nghị được lập ra để kháng nghị về việc quyết định vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự như sau:

Mẫu số 60/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../KN-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

KHÁNG NGHỊ

Quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật

trong thi hành án hình sự

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT......................................................................

Căn cứ các điều 5, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ khoản 6 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự,

Xét Quyết định số.......... ngày....... tháng ....... năm.....của cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền hoặc hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền ……………………………………............................................................................

Để bảo đảm việc thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật,

KHÁNG NGHỊ:

Yêu cầu (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bị kháng nghị) ...........................tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Đình chỉ việc thi hành hoặc sửa đổi hoặc bãi bỏ Quyết định số........ ngày ..... tháng..... năm...... vi phạm pháp luật.

2. Chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

3. Yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật (nếu có).

4. Trả lời cho Viện kiểm sát.................. bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Kháng nghị này./.

Nơi nhận:

- Cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền

bị kháng nghị (để thực hiện);

- VKS .........1.......... (để báo cáo);

- Cơ quan quản lý đơn vị bị kháng nghị

(để chỉ đạo);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự

Mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự

Đánh giá bài viết
1 52
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo