Mẫu số 55a/QĐ-PTHA: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản. Mẫu nêu rõ thông tin đối tượng bị xử phạt... Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản như sau:

Mẫu số 55a/QĐ-PTHA

BTL QK….(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ....../QĐ-PTHA

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Căn cứ ... Điều ... Luật Thi hành án dân sự …………….;

Căn cứ …… Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ ...... Nghị định số ………. ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ.

Tôi: ………………….., cấp bậc: ………………….., chức vụ: Chấp hành viên.

Đơn vị: Phòng Thi hành án .................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản đối với: Ông (bà)/Tổ chức: ............

Sinh ngày …… tháng ….. năm …… Quốc tịch: .................................

Địa chỉ: ...............................................................................................

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: ……………………………… quy định tại Khoản …… Điều ………… Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

Địa điểm xảy ra vi phạm: ...................................................................

Điều 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng:

1. Hình thức xử phạt: ..........................................................................

Mức phạt: …………………………………. Bằng chữ: .........................

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: .......................................................

Điều 3. Hiệu lực thi hành và thực hiện quyết định xử phạt

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Quyết định này được:

a) Giao cho ông (bà)/tổ chức ………………………. để chấp hành quyết định xử phạt.

Trong trường hợp bị xử phạt tiền, ông (bà)/tổ chức nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt; trường hợp không nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc nhà nước ………… hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc nhà nước …………….. trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định này.

Nếu quá thời hạn trên mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/Tổ chức bị tạm giữ …………………. (các loại giấy tờ) để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt.

Ông (bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

b) Gửi cho Kho bạc nhà nước ………………………….. để thu tiền phạt./.

Nơi nhận:
- Như Điều 1, 3;
- Cục THA/BQP;
- Viện KSQS…...;
- Lưu: VT, HS, THA; ....

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

Đánh giá bài viết
1 32
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo