Mẫu số 28/QĐ-HBQĐXP: Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu quyết định về việc hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm

Mẫu quyết định về việc hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mẫu quyết định nêu rõ lý do hủy bỏ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm như sau:

Mẫu số 28/QĐ-HBQĐXP

................ (1)

................ (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ............/QĐ-HBQĐXP

.......(3)......., ngày ......... tháng ......... năm ........

QUYẾT ĐỊNH

Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính(*)

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 6b Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số……………………… ngày………/…….…/…. (nếu có);

Tôi: .............................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ: .....................................................................................

Đơn vị: .......................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ (5)....…………….... Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……………………………… ngày……../……/……. của (6)……..……. xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông(Bà)/Tổ chức(Người đại diện theo pháp luật, Chức danh): ................

Sinh ngày:.................../................../.....................Quốc tịch: .....................

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động(Mã số doanh nghiệp): ..........................

Địa chỉ: ......................................................................................................

CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu/GCN đăng ký hoặc GP thành lập số: ...............

Ngày cấp: ..........................................................Nơi cấp: ..........................

- Lý do hủy bỏ (4)....…………..…….... Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……………..…… ngày……../………/………. của (5)……...…… (6): ....................................................................

- Nội dung hủy bỏ một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số………..………………. ngày……../……/…..của (5)….……………………như sau (7):

...................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Ông(Bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 để chấp hành Quyết định. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ông(Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (8).....................................................để thu tiền phạt (nếu có).

3. Gửi cho (9)..............................................để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: Hồ sơ

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, đóng dấu; ghi rõ chức vụ, họ tên)

(*) Mẫu này được sử dụng để hủy bỏ một phần/toàn bộ nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính;

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên đơn vị ra quyết định;

(3) Ghi rõ địa danh hành chính;

(4) Ghi rõ hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

(5) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

(6) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể;

(7) Ghi cụ thể nội dung, điều, khoản trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị hủy bỏ;

(8) Ghi rõ tên, địa chỉ kho bạc nhà nước (hoặc Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) hoặc số tài khoản của Kho bạc nhà nước mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt;

(9) Ghi tên của cá nhân/tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định

Mẫu quyết định về việc hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm

Mẫu quyết định về việc hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm

Đánh giá bài viết
1 170
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo