Mẫu số 28-HC: Thông báo trả lại đơn kháng cáo vụ án hành chính

Mẫu số 28-HC: Thông báo trả lại đơn kháng cáo vụ án hành chính

Mẫu số 28-HC: Thông báo trả lại đơn kháng cáo vụ án hành chính là mẫu đơn được tòa án nhân dân lập ra và gửi tới cá nhân, tổ chức để thông báo về việc trả lại đơn kháng cáo vụ án hành chính. Mẫu thông báo nêu rõ lý do trả lại đơn kháng cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 28-HC: Thông báo trả lại đơn kháng cáo vụ án hành chính

Mẫu số 28-HC: Thông báo trả lại đơn kháng cáo vụ án hành chính

Nội dung cơ bản của mẫu số 28-HC: Thông báo trả lại đơn kháng cáo vụ án hành chính như sau:

Mẫu số 28-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Số: .../..../TB-TA .........., ngày....tháng.....năm.....

THÔNG BÁO
TRẢ LẠI ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: (2).................................................................................

Địa chỉ: (3)...................................................................................

Sau khi xem xét đơn kháng cáo của: (4)........................ và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) đối với Bản án (Quyết định) sơ thẩm số..../..../HC-ST(5) ngày.... tháng ..... năm ..... của Tòa án nhân dân....................................................

Về việc yêu cầu Tòa án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn kháng cáo)...................................................

Xét thấy đơn kháng cáo không hợp lệ vì lý do (6) ..........................................................

Căn cứ vào khoản 4 Điều 207 của Luật tố tụng hành chính;

Tòa án nhân dân............................ trả lại đơn kháng cáo cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) và thông báo cho (7).......được biết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 28-HC:

(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo trả lại đơn kháng cáo. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên).

(2) và (3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của cá nhân đó. Nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo).

Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

(4) và (7) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

(5) Ghi số, năm ra bản án (quyết định) sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

(6) Ghi lý do quy định tại khoản 4 Điều 207 của Luật TTHC (ví dụ: Ông (Bà) không có quyền kháng cáo).

Đánh giá bài viết
1 48
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo