Mẫu số 25/QĐ-PTHA: Quyết định phân công chấp hành viên

Mẫu quyết định về việc phân công chấp hành viên

Mẫu quyết định về việc phân công chấp hành viên là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phân công chấp hành viên. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin chấp hành viên... Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc phân công chấp hành viên như sau:

Mẫu số 25/QĐ-PTHA

BTL QK….(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .........../QĐ-PTHA

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công Chấp hành viên

TRƯỞNG PHÒNG THI HÀNH ÁN

Căn cứ ... Điều ... Luật Thi hành án dân sự ………….;

Căn cứ Bản án, Quyết định số ……………… ngày ….. tháng …….. năm ……. của Tòa án………………………………… (các bản án, quyết định phải thi hành);

Căn cứ Quyết định thi hành án số ……………. ngày ….. tháng ……. năm ……… của Trưởng phòng Thi hành án ……………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Chấp hành viên ……………………………………….. tổ chức thi hành Quyết định thi hành án số ………………… ngày ….. tháng …….. năm ………… của Trưởng phòng Thi hành án ………………………….

Đối với ông (bà)
địa chỉ

Điều 2. Chấp hành viên có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HS, THA; ....

TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu quyết định về việc phân công chấp hành viên

Mẫu quyết định về việc phân công chấp hành viên

Đánh giá bài viết
1 239
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo