Mẫu số 19.NT: Bản thuyết minh điều kiện cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản

Mẫu bản thuyết minh điều kiện cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản

Mẫu số 19.NT: Bản thuyết minh điều kiện cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản là mẫu bản thuyết minh được lập ra để thuyết minh về điều kiện cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản thuyết minh về điều kiện cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản

Mẫu số 19.NT

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM
Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

1. Thông tin cơ sở: …………………………..………………………………………

Tên cơ sở: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………….…………………………………..

Địa điểm khảo nghiệm: …………………………..…………………………………..

Số điện thoại: ……………………… Số fax: ……………….. Email: ………………

2. Điều kiện cơ sở phục vụ khảo nghiệm

a) Đối với hệ thống nuôi thủy sản tập trung trong ao, đầm

b) Đối với hệ thống nuôi thủy sản tập trung trong lồng bè

c) Đối với hệ thống sản xuất giống thủy sản

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khảo nghiệm

a) Thiết bị, dụng cụ thu mẫu, bảo quản mẫu

b) Thiết bị, dụng cụ phân tích các yếu tố môi trường, dư lượng

c) Thiết bị, dụng cụ xác định các chỉ tiêu sinh trưởng động vật thủy sản

d) Các thiết bị khác theo yêu cầu của đề cương khảo nghiệm

4. Người phụ trách kỹ thuật, nhận lực thực hiện khảo nghiệm

5. Các điều kiện khác có liên quan

6. Các công trình, kết quả nghiên cứu khác có liên quan

……….., ngày... tháng... năm 20....
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 19.NT: Bản thuyết minh điều kiện cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản

Mẫu số 19.NT: Bản thuyết minh điều kiện cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 41
0 Bình luận
Sắp xếp theo