Mẫu số 169/HS: Yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự

Mẫu yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự

Mẫu yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự là mẫu bản yêu cầu được lập ra để yêu cầu về việc tương trợ tư pháp về hình sự. Mẫu được ban hành theo Quyết định 15/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu yêu cầu tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự như sau:

VIỆN KIỂM SÁT ...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:……… /UTTPHS……

V/v ủy thác tư pháp (lần……)

Số tham chiếu:………………...

............, ngày...tháng...năm...

YÊU CẦU

TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ

………......…... Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến ……..………….

Căn cứ pháp lý:……………...........................................................................

Tên cơ quan ủy thác tư pháp:………............................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................

Là cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự theo pháp luật Việt Nam, thông qua Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Cơ quan Trung ương về tương trợ tư pháp hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trân trọng ủy thác cho: Tên cơ quan được ủy thác tư pháp:…….................

Địa chỉ: (nếu có)….........................................................................................

Họ và tên người có liên quan trực tiếp đến ủy thác tư pháp:……….

Giới tính:………..............................................................................................

Quốc tịch:………….........................................................................................

Địa chỉ:………….............................................................................................

Nội dung công việc ủy thác tư pháp:

a) Mục đích ủy thác tư pháp:…………………….............................................

b) Nội dung vụ án và các tình tiết liên quan:……………................................

c) Trích dẫn điều luật có thể áp dụng:…………….........................................

d) Nội dung yêu cầu tương trợ:…………......................................................

đ) Về các biện pháp có thể thực hiện ủy thác tư pháp:……….....................

e) Chứng nhận chứng thực:…………………...............................................

g) Bảo đảm và cam kết:……………….........................................................

h) Về thời hạn thực hiện ủy thác tư pháp:………….................…...............

(Cơ quan yêu cầu) khẳng định rằng yêu cầu này là cần thiết cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án đã nêu trên.

Nhân dịp này…………….……… Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam một lần nữa xin gửi tới ………………… lời chào trân trọng.

Tài liệu đính kèm:……………………………………………………………/.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự

Mẫu yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự

Đánh giá bài viết
1 96
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo