Mẫu số 15/QĐ-TGN: Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin người bị tạm giữ, lý do tạm giữ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính như sau:

Mẫu số 15/QĐ-TGN

................ (1)

................ (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ............/QĐ-TGN

.......(3)......., ngày ......... tháng ......... năm ........

QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 122, Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 102 Luật Hải quan;

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;

Xét cần phải áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính để (5): .............

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính số…...………………………… ngày…………../…………/……….(nếu có);

Tôi:....................................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ:............................................................................................

Đơn vị: .............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với:

Ông(Bà): ..........................................................................................................

Sinh ngày:............/.........../........ Quốc tịch: .....................................................

Nghề nghiệp: ...................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................

CMND/CCCD hoặc hộ chiếu: .........................................................................

Ngày cấp:................................Nơi cấp:..........................................................

Do Ông(Bà) đã thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điểm............Khoản................ Điều..............Nghị định số:........................................ngày........./........../..... quy định (4):.......................................

Họ tên, địa chỉ của cha mẹ hoặc người giám hộ (nếu người bị tạm giữ là người chưa thành niên):............

- Tình trạng của người bị tạm giữ (6): ...........................................................

- Địa điểm tạm giữ: ........................................................................................

- Thời gian tạm giữ từ ......giờ.....phút, ngày..../......../.... đến.......giờ......phút, ngày........./........./.......

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Ông(Bà)........................để chấp hành.

Ông(Bà) bị tạm giữ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (7)..................................................... để biết.

3. Gửi cho (8).............................................................. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: ..........

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, đóng dấu; ghi rõ chức vụ, họ tên)

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên đơn vị ra quyết định tạm giữ người;

(3) Ghi rõ địa danh hành chính;

(4) Lĩnh vực xử lý VPHC;

(5) Ghi rõ lý do tạm giữ người;

(6) Ghi lại tình trạng chung (tình trạng sức khỏe, đặc điểm hình dáng, đặc điểm quần áo, tài sản cá nhân,...) của người bị tạm giữ tại thời điểm ra Quyết định;

(7) Ghi rõ tên của gia đình hoặc nơi làm việc, nơi học tập của người bị tạm giữ (nếu có);

(8) Ghi tên của cá nhân/tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định

Mẫu quyết định về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Đánh giá bài viết
1 152
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo