Mẫu số 29/PTHA: Thông báo tạm đình chỉ thi hành án

Mẫu số 29/PTHA: Thông báo tạm đình chỉ thi hành án là gì? Mẫu thông báo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 29/PTHA: Thông báo tạm đình chỉ thi hành án là gì?

Mẫu số 29/PTHA: Thông báo tạm đình chỉ thi hành án là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, lý do tạm đình chỉ... Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 29/PTHA: Thông báo tạm đình chỉ thi hành án

Mẫu số 29/PTHA

BTL QK...(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............/TB-PTHA

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

THÔNG BÁO

Về việc tạm đình chỉ thi hành án

Căn cứ ... Điều ... Luật Thi hành án dân sự ………………..;

Căn cứ Bản án, Quyết định số …………………. ngày ….. tháng ……. năm ………. của Tòa án ……………………………………………………………………………….;

Căn cứ Quyết định thi hành án số ……………. ngày …… tháng........ năm ……… của Trưởng phòng Thi hành án ………………………………………………………..;

Căn cứ Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành án số ……………… ngày... tháng.... năm ….. của ……………………….

Các khoản tạm đình chỉ thi hành án

......................................................................................................................

Vậy, báo để ông (bà) …………………………………. biết./.

(Trường hợp bản án, quyết định đã thi hành được một phần hoặc toàn bộ thì Trưởng phòng Thi hành án phải thông báo ngay bằng văn bản cho người đã kháng nghị)

Nơi nhận:
- Chánh án Tòa án...;
- Viện trưởng VKS....;
- Các đương sự;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT, HS, THA; ....

TRƯỞNG PHÒNG

3. Mẫu số 11/THA: Thông báo tạm đình chỉ thi hành án

Mẫu số: 11/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TB-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

THÔNG BÁO
Về việc tạm đình chỉ thi hành án

Căn cứ Khoản 1 Điều 49 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số........................... ngày....... tháng....... năm.......... của Tòa án..................................................................................................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số..................... ngày...... tháng..... năm..............

của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.........................................................................;

Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ thi hành án số....... ngày....... tháng.... năm....... của...............................................................................................................................

Các khoản tạm đình chỉ thi hành án......................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Vậy, báo để ông (bà )................... biết./.

(trường hợp bản án, quyết định đã thi hành được một phần hoặc toàn bộ thì Thủ trưởng cơ quan Thi hành án phải thông báo ngay bằng văn bản cho người đã kháng nghị)

Nơi nhận:
- Chánh án Tòa án....;
- Viện trưởng VKS....;
- Các đương sự;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Mẫu số 11/THA: Thông báo tạm đình chỉ thi hành án

Mẫu số 11/THA: Thông báo tạm đình chỉ thi hành án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
0 Bình luận
Sắp xếp theo