Mẫu số 09/TP-TTTM: Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập trung tâm trọng tài nước ngoài

Mẫu số 09/TP-TTTM: Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập trung tâm trọng tài nước ngoài là gì? Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 09/TP-TTTM: Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập trung tâm trọng tài nước ngoài là gì?

Mẫu số 09/TP-TTTM: Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập trung tâm trọng tài nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập trung tâm trọng tài nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung thay đổi... Mẫu được ban hành theo Thông tư 12/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

2. Mẫu số 09/TP-TTTM: Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập trung tâm trọng tài nước ngoài

Mẫu số 09/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số: ………………do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.......

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:………………………………

Email: ……………………….…...............Website (nếu có):…………………………

Đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

1………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và tính chính xác của nội dung Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 ……………………………………………………………………………………….

2 ……………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm……
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 09/TP-TTTM: Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập trung tâm trọng tài nước ngoài

Mẫu số 09/TP-TTTM: Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập trung tâm trọng tài nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
0 Bình luận
Sắp xếp theo