Mẫu số 09/QĐ-CCTTTS: Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản

Mẫu quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản có để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản có để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cưỡng chế thu tiền, tài sản có để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung cưỡng chế, số tiền và tài sản cưỡng chế... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản có để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Mẫu số 09/QĐ-CCTTTS

................ (1)

................ (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ............/QĐ-CCKBTS

.......(3)......., ngày ......... tháng ......... năm ........

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế thu tiền, tài sản có để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 86, Điều 87 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 31 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………………………. ngày……../……/……. (nếu có);

Để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số………………. ngày…../…/…. của (4) ...............;

Tôi: ............................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ: .....................................................................................

Đơn vị: ......................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do cá nhân, tổ chức khác đang giữ để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số………..………. ngày……/……/……. của (4)…………………. xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông(Bà)/Tổ chức(Người đại diện theo pháp luật, Chức danh): ............

Sinh ngày:............/.............../...........Quốc tịch: .....................................

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động(Mã số doanh nghiệp): .....................

Địa chỉ: ..................................................................................................

CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu/GCN đăng ký hoặc GP thành lập số: ............

Ngày cấp: ..........................................................Nơi cấp: ......................

- Lý do bị cưỡng chế: Không tự nguyện chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số.................................. ngày......./......./.......... của (4)............................................... và Ông(Bà)/Tổ chức........................................... sau khi vi phạm có hành vi tẩu tán tiền, tài sản cho cá nhân, tổ chức khác giữ.

- Số tiền/tài sản phải thu (5): ..................................................................

(Bằng chữ:............................................................................................................(nếu có)).

- Cá nhân/Tổ chức đang giữ tiền, tài sản (6): ........................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

- Địa điểm thực hiện cưỡng chế (7): ......................................................

- Thời gian thực hiện(8):.............................ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp (9): ...........................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày......./....../........

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Ông(Bà)/Tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có tên tại Điều 1 để chấp hành Quyết định. Ông(Bà)/Tổ chức phải thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Ông(Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (6).......................................................... để nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc chuyển giao tài sản cho cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục bán đấu giá.

3. Gửi cho (9)................................................................. để phối hợp thực hiện kê biên tài sản.

4. Gửi cho (10).................................................................. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: Hồ sơ

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, đóng dấu; ghi rõ chức vụ, họ tên)

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên đơn vị ra quyết định;

(3) Ghi rõ địa danh hành chính;

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

(5) Mô tả tên gọi, đặc điểm của từng tài sản phải thu (nếu nhiều thì lập bảng thống kê riêng);

(6) Ghi họ tên của cá nhân/tổ chức đang giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế;

(7) Ghi địa chỉ nơi thực hiện biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do cá nhân/tổ chức khác đang giữ;

(8) Ghi thời hạn phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện biện pháp cưỡng chế;

(9) Ghi tên của UBND xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm thực hiện cưỡng chế, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan;

(10) Ghi tên của cá nhân/tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định

Mẫu quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản có để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản có để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đánh giá bài viết
1 67
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo