Mẫu số 08/TT giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen

Mẫu giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen

Mẫu số 08/TT giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen là mẫu giấy được lập ra để cho phép về việc nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen. Mẫu nêu rõ thông tin giống cây trồng nhập khẩu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./GPNK-TT-....

Hà Nội, ngàythángnăm 201

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2017 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen số ....... ngày ......... tháng ........ năm ........ của ............................................................…

Cục Trồng trọt đồng ý để ............................................................... nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen như sau:

TT

Tên giống
(Variety Name)

Tên khoa học
(Scientific name)

Loại hình (hạt, cây, hom, mắt ghép...)
Material: (seeds, plan, cutting, budwood...)

Đơn vị Tính
(Unit)

Số lượng nhập
(The quantity of importation)

Nơi xuất
(original of exportation)

1

2

....

Tổng

Mục đích xuất/nhập khẩu: ...............................................................................................

Thời gian xuất/nhập khẩu: từ ngày ký đến ......................................................................

Địa điểm xuất/nhập khẩu: ...............................................................................................

Ghi chú: ...........................................................................................................................

- Việc nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen nêu trên, .............. phải thực hiện đúng Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ quy định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen và các quy định pháp lý có liên quan khác của Nhà nước Việt Nam.

- ........... có trách nhiệm báo cáo kết quả nhập khẩu và sử dụng giống cây trồng biến đổi gen nêu trên về Cục Trồng trọt (Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: 0243.8234651 Fax: 0243.7344.967).

CỤC TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 08/TT giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen

Mẫu số 08/TT giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
0 Bình luận
Sắp xếp theo