Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN

Hoatieu.vn xin giới thiệu Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

1. Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân là gì?

Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân là mẫu tờ khai được dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai. Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân nêu rõ thông tin về kỳ tính thuế, năm tính thuế, họ tên của người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế, số điện thoại của người nộp thuế, hợp đồng đại lý thuế, hình thức kê khai thuế..

2. Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN

Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

[01] Kỳ tính thuế: - [ ] Quý…… Năm……

- [ ] Từ tháng ….../........ đến tháng….../........

Hình thức kê khai: + Quyết toán riêng cho từng năm

+ Quyết toán hết vào năm đầu

(Dành riêng cá nhân chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng)

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…………………..……………………………....................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………......................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ........................................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: ...................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………..........................................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..................

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: .......................................................

[17] Điện thoại: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: ...................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:............................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………………..
Chứng chỉ hành nghề số:......................

Ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

3. Cách điền tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân

(1): Điền kỳ tính thuế, quý, năm

(2) (3): Điền thông tin về khai thuế lần đầu/bổ sung

(4): Điền tên người nộp thuế

(5): Điền mã số thuế:

(6): Điền địa chỉ

(7) (8): Điền tên quận/huyện, Tỉnh/thành phố.

(9); (10), (11): Điền số điện thoại/Fax/Email

(12): Điền tên đại lý thuế (nếu có)

(13): Điền mã số thuế:

(14): Điền địa chỉ

(15) (16): Điền tên quận/huyện, Tỉnh/thành phố

(17), (18), (19): Điền số điện thoại/ Fax/ Email

(20): Điền hợp đồng đại lý thuế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.751
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.