Mẫu số 06-TSCĐ: Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Mẫu số 06-TSCĐ: Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Mẫu số 06-TSCĐ: Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ là mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao số lượng tài sản cố định của các doanh nghiệp. Mẫu bảng tính nêu rõ tên tài sản cố định, tỉ lệ khấu hao của TSCĐ... Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 05-TSCĐ: Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Mẫu số 04-TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Mẫu số 03-TSCĐ: Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

Mẫu số 06-TSCĐ: Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Mẫu số 06-TSCĐ: Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Nội dung cơ bản của mẫu số 06-TSCĐ: Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ như sau:

Đơn vị: ..........................

Bộ phận: .......................

Mẫu số 06 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số:.................

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng....năm....

Số TT Chỉ tiêu Tỷ lệ khấu hao (%) hoặc thời gian sử dụng Nơi sử dụng TK 154-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK 631 - Giá thành SX) TK 642 Chi phí quản lý kinh doanh TK 241 XDCB dở dang TK 242 Chi phí trả trước TK 335 Chi phí phải trả ...
Toàn DN
Nguyên giá TSCĐ Số khấu hao Hoạt động ...... Hoạt động ...... Hoạt động ...... Hoạt động ......
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
1 I. Số khấu hao trích tháng trước
2 II. Số KH TSCĐ tăng trong tháng
-
3 III. Số KH TSCĐ giảm trong tháng
-
4 IV. Số KH trích tháng này (I + II - III)
Cộng x
Ngày.....tháng.....năm.....
Người lập bảng
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Đánh giá bài viết
1 2.968
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo