Mẫu số 05/TT giấy phép xuất, nhập khẩu giống cây trồng

Mẫu giấy phép xuất, nhập khẩu giống cây trồng

Mẫu số 05/TT giấy phép xuất, nhập khẩu giống cây trồng là mẫu giấy phép được lập ra để cho phép về việc xuất, nhập khẩu giống cây trồng. Mẫu nêu rõ giống cây được xuất nhập khẩu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy phép xuất, nhập khẩu giống cây trồng

Mẫu số 05/TT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../GPX/NK-TT-....

Hà Nội, ngày...tháng...năm 201...

GIẤY PHÉP XUẤT/NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2017 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất/nhập khẩu giống cây trồng số .............. ngày ...... tháng ....... năm ........ của ...............................................................…

Cục Trồng trọt đồng ý để ................ xuất/nhập khẩu giống cây trồng như sau:

TT

Tên giống
(Variety Name)

Tên khoa học
(Scientific name)

Loại hình (hạt, cây, hom, mắt ghép...)
Material: (seeds, plan, cutting, budwood...)

Đơn vị Tính
(Unit)

Số lượng nhập/xuất (The quantity of exportation/ importation)

Nơi xuất/nhập (original of exportation/ importation)

1

2

...

Tng

Mục đích xuất/nhập khẩu: ..............................................................................................

Thời gian xuất/nhập khẩu: từ ngày ký đến .....................................................................

Địa điểm xuất/nhập khẩu: ..............................................................................................

Ghi chú: ..........................................................................................................................

- Việc nhập xuất/khẩu giống trên, ......... phải thực hiện đúng Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và các quy định pháp lý có liên quan khác của Nhà nước Việt Nam.

- .............. có trách nhiệm báo cáo kết quả xuất/nhập khẩu và sử dụng giống trên về Cục Trồng trọt (Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: 0243.8234651 Fax: 0243.7344.967).

CỤC TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 05/TT giấy phép xuất, nhập khẩu giống cây trồng

Mẫu số 05/TT giấy phép xuất, nhập khẩu giống cây trồng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 41
0 Bình luận
Sắp xếp theo