Mẫu số 05/SĐ-IVAN: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Mẫu số 05/SĐ-IVAN: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Mẫu số 05/SĐ-IVAN: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN là mẫu tờ khai về việc thay đổi, bổ sung thông tin khi đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN. Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung được ban hành kèm theo Nghị định 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin tại đây.

Mẫu số 04/ĐK-IVAN: Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

File Excel tính tiền đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2017

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Mẫu số 05/SĐ-IVAN: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Mẫu số 05/SĐ-IVAN: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Nội dung cơ bản của mẫu số 05/SĐ-IVAN: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN như sau:

Mẫu số 05/SĐ-IVAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

..................., ngày.......tháng.....năm........

TỜ KHAI
Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: ...................................................................................

Mã số bảo hiểm xã hội: ..............................................................................................

Căn cứ tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN ngày ....../........./........., chúng tôi đề nghị được thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký cụ thể như sau:

- Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân (nếu có): ..........................................

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ............................................................................

Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày ... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng ... năm ....

- Địa chỉ thư điện tử: ...................................................................................................

- Số điện thoại di động: ................................................................................................

(Chỉ ghi những nội dung có thay đổi, bổ sung)

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

Chữ ký số của tổ chức
cung cấp dịch vụ I-VAN
Chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân/mã xác thực của cá nhân
Đánh giá bài viết
1 93
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo