Mẫu số 05/GDTX: Thông báo tiếp tục quản lý, giáo dục người được áp dụng biện pháp giáo dục

Mẫu số 05/GDTX: Thông báo tiếp tục quản lý, giáo dục người được áp dụng biện pháp giáo dục là gì? Mẫu thông báo tiếp tục quản lý, giáo dục gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 05/GDTX: Thông báo tiếp tục quản lý, giáo dục người được áp dụng biện pháp giáo dục là gì?

Mẫu số 05/GDTX: Thông báo tiếp tục quản lý, giáo dục người được áp dụng biện pháp giáo dục là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc tiếp tục quản lý, giáo dục người được áp dụng biện pháp giáo dục. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin quản lý... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu số 05/GDTX: Thông báo tiếp tục quản lý, giáo dục người được áp dụng biện pháp giáo dục

Mẫu số 05/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../TB-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

THÔNG BÁO
Về việc tiếp tục quản lý, giáo dục người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Kính gửi: Chủ tịch UBND(4) ………………………………….

Chủ tịch UBND(5) ……………………………………….. xin thông báo với Chủ tịch UBND(4) ………………………………………. về việc tiếp tục quản Iý, giáo dục đối với người có lai lịch như sau:

Họ, tên: ………………………….. Tên gọi khác ………………….. Nam/nữ ……….

Sinh ngày ……/ ……../ ………………….., tại: ……………………….……………..

Số CMND: …………………, ngày cấp: ……………., nơi cấp: ……………...............

Nguyên quán:……………...……………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………..…………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp ………………… nơi làm việc: ……………………………….…………

Là người đang được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ......../QĐ- ...... ngày ……./……../……… của Chủ tịch UBND(5) …………………………………….

Thời hạn giáo dục: …………… tháng, kể từ ngày ……./ ……./ …… đến ngày …../ …../ ………..

Lý do chuyển: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Nơi chuyển đến ………………………...………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ gửi kèm theo gồm có:

1. Bản tóm tắt lai lịch và hành vi vi phạm của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

2. Văn bản đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

3. Báo cáo kết quả xác minh đối với người được đề nghị giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

4. Biên bản cuộc họp về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

5. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

6. Báo cáo hàng tháng của tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục;

7. Bản cam kết về việc chấp hành quyết định của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

8. Các tài liệu khác có liên quan.

Vậy xin thông báo để Chủ tịch UBND(4) ……………………………………………………………….. tiếp tục quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn người có lai lịch nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Lưu: UBND (VT, CA).

CHỦ TỊCH(5)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Cơ quan ban hành thông báo;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ban hành thông báo;

(4) Xã, phường, thị trấn nơi chuyển đến;

(5) Xã, phường, thị trấn nơi chuyển đi.

Mẫu số 05/GDTX: Thông báo tiếp tục quản lý, giáo dục người được áp dụng biện pháp giáo dục

Mẫu số 05/GDTX: Thông báo tiếp tục quản lý, giáo dục người được áp dụng biện pháp giáo dục

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo