Mẫu số 05.ĐKCN: Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Mẫu số 05.ĐKCN: Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là gì? Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 05.ĐKCN: Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là gì?

Mẫu số 05.ĐKCN: Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đủ điều kiện chăn nuôi. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận.... Mẫu được ban hành theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu số 05.ĐKCN: Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Mẫu số 05.ĐKCN

CƠ QUAN CẤP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI

Số*: A/B/C/ĐKCN

Tên cơ sở chăn nuôi……………………………. Địa chỉ trụ sở: ……………………...

Số điện thoại: ……………………………………….. Số Fax: …….………………….

Địa chỉ trang trại: ……………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………. Số Fax: …………………………….……..

Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập: ……………...…

Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi.

Gia súc: …………………………… Số lượng: …………….…………………………;

Gia cầm: …………………………….. Số lượng: …………………………………….;

Vật nuôi khác:…………………………. Số lượng: …………………………………..;

….., ngày … tháng … năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

*Ghi chú:

Quy định cấp số Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi như sau:

- A: là mã số đơn vị hành chính của địa phương (nơi cấp Giấy chứng nhận) theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

- B: là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi, bắt đầu từ số 001.

- C: là năm cấp Giấy chứng nhận.

- ĐKCN: viết tắt của “điều kiện chăn nuôi”.

Mẫu số 05.ĐKCN: Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Mẫu số 05.ĐKCN: Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 76
0 Bình luận
Sắp xếp theo