Mẫu số 04T/BCN-CSYT: Thống kê chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Mẫu số 04T/BCN-CSYT: Thống kê chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là gì? Mẫu bản thống kê chi khám chữa bệnh gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 04T/BCN-CSYT: Thống kê chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là gì?

Mẫu số 04T/BCN-CSYT: Thống kê chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê về việc chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Mẫu nêu rõ nội dung thống kê, thông tin đơn vị... Mẫu được ban hành theo Quyết định 456/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội.

2. Mẫu số 04T/BCN-CSYT: Thống kê chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Biểu số: 04T/BCN-CSYT

(Ban hành theo Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tổng Giám đốc BHXH VN)

Ngày nhận báo cáo:

- Tại BHXH tỉnh: ngày 5 tháng sau tháng BC

- Tại BHXH VN: ngày 8 tháng sau tháng BC

THỐNG KÊ CHI KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Tháng….. năm……..

Đơn vị báo cáo:

- BHXH tỉnh: Phòng GĐBHYT

- BHXH Việt Nam: Ban THCSYT

Đơn vị nhận báo cáo:

- BHXH tỉnh: Phòng KHTC

- BHXH Việt Nam: Vụ KHĐT

Đơn vị: lượt người: triệu đng

Tên đơn vị

Mã số

Thực hiện trong tháng

Lũy kế đến tháng báo cáo

Ngoại trú

Nội trú

Ngoại trú

Nội trú

Số lượt người

Số tiền

Số lượt người

Số tiền

Số lượt người

Số tiền

Số lượt người

Số tiền

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

Chia theo địa gii hành chính

01

(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)

02

Cộng trong tháng

Ước thực hiện tháng sau


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)

..., ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

Mẫu số 04T/BCN-CSYT: Thống kê chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Mẫu số 04T/BCN-CSYT: Thống kê chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
0 Bình luận
Sắp xếp theo