Mẫu số 04a: Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Mẫu quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Mẫu số 04a: Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung là mẫu bản quyết định được tòa án lập ra để quyết định về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin hồ sơ được trả lại, nơi nhận lại hồ sơ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số 04a: Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung như sau:

MẪU SỐ 04A:

DÙNG CHO THẨM PHÁN ĐƯỢC PHÂN CÔNG CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

Toà án......................... (1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số:...../...../HSST-QĐ (2)

........, ngày..... tháng...... năm....

QUYẾT ĐỊNH

TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

TOÀ ÁN....................................

Căn cứ vào các điều 39, 176 và 179 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số....../....../HSST ngày...... tháng...... năm......;

Xét thấy (3) .........................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự đối với bị can: (4) ........................................................

Bị truy tố về tội (các tội) .....................................................................................

Cho Viện kiểm sát .............................................................................................

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây: (5) ...............................................

Nơi nhận:

- VKS (kèm hồ sơ vụ án);

- Hồ sơ vụ án;

- Lưu Toà án.

TOÀ ÁN...................................

Thẩm phán

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04a:

(1) Ghi tên Toà án xét xử sơ thẩm; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Toà án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Toà án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Toà án quân sự khu vực 1, quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (ví dụ: Số: 147/2004/HSST-QĐ).

(3) Khi thuộc trường hợp nào quy định tại khoản 1 Điều 179 của BLTTHS thì ghi theo trường hợp đó (ví dụ: Xét thấy cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên toà được).

(4) Ghi họ tên, ngày... tháng... năm... sinh, nơi sinh, nơi cư trú (nơi thường trú và nơi tạm trú), nghề nghiệp của bị can đầu vụ; nếu có nhiều bị can thì ghi thêm “và đồng bọn”.

(5) Ghi đầy đủ, cụ thể những vấn đề cần điều tra bổ sung.

Mẫu số 04a: Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Mẫu số 04a: Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Đánh giá bài viết
1 116
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo