Mẫu số 03T/BCN-TCKT: Thống kê chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu số 03T/BCN-TCKT: Thống kê chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về thống kê chi bảo hiểm nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 03T/BCN-TCKT: Thống kê chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Mẫu số 03T/BCN-TCKT: Thống kê chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung thống kê... Mẫu được ban hành theo Quyết định 456/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội.

2. Mẫu số 03T/BCN-TCKT: Thống kê chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Biểu số: 03T/BCN-TCKT

(Ban hành theo Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tng Giám đốc BHXH VN)

Ngày nhận báo cáo:

- Tại BHXH tỉnh: ngày 05 của tháng sau tháng BC

- Tại BHXH VN: ngày 08 của tháng sau tháng BC

THỐNG KÊ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Tháng ……năm……..

Đơn vị báo cáo:

- BHXH tỉnh: Phòng KHTC

- BHXH Việt Nam: Vụ TCKT

Đơn vị nhận báo cáo:

- BHXH tỉnh: Phòng KHTC

- BHXH Việt Nam: Vụ KHĐT

Tên đơn vị

Mã số

CHI BHXH

Nguồn NSNN

Nguồn quỹ BHXH

Hàng tháng

Một lần

Quỹ Hưu trí

Hàng tháng

Một lần

Số người

Số tiền

(tr.đồng)

Số người

Số tiền

(tr.đồng)

Số người

Số tiền

(tr.đồng)

Số người

Số tiền

(tr.đồng)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

Chia theo địa gii hành chính

01

(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)

02

Cộng trong tháng

Ước thực hiện tháng sau

Ghi chú: Nguồn số liệu : Tại BHXH Việt Nam: Số thực trả tại mẫu 01-QLC, 02a-QLC, 02b- QLC, 5-QLC tại QĐ 828/QĐ-BHXH

Tại BHXH tỉnh: số thực trả tại mẫu 4-CBH, 5-CBH tại QĐ 828/QĐ-BHXH


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)

....ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)

Mẫu số 03T/BCN-TCKT: Thống kê chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu số 03T/BCN-TCKT: Thống kê chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo