Mẫu số 03N/BCN-TCKT: Thống kê số người, số tiền chi các chế độ BHXH, BHTN

Mẫu số 03N/BCN-TCKT: Thống kê số người, số tiền chi các chế độ BHXH, BHTN là gì? Mẫu bản thống kê số người, số tiền chi các chế hộ bảo hiểm gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 03N/BCN-TCKT: Thống kê số người, số tiền chi các chế độ BHXH, BHTN là gì?

Mẫu số 03N/BCN-TCKT: Thống kê số người, số tiền chi các chế độ BHXH, BHTN là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê về số người, số tiền chi các chế độ bảo hiểm. Mẫu nêu rõ nội dung thống kê, số người số tiền... Mẫu được ban hành theo Quyết định 456/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội.

2. Mẫu số 03N/BCN-TCKT: Thống kê số người, số tiền chi các chế độ BHXH, BHTN

Biểu số: 03N/BCN-TCKT

(Ban hành theo Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tổng Giám đốc BHXH VN)

Ngày nhận báo cáo:

- Tại BHXH tỉnh: ngày 18 tháng 6 năm sau

- Tại BHXH VN: ngày 22 tháng 6 năm sau

THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI, SỐ TIỀN CHI CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, BHTN

Năm………..

Đơn vị báo cáo:

- BHXH tỉnh: Phòng KHTC

- BHXH Việt Nam: Vụ TCKT

Đơn vị nhận báo cáo:

- BHXH tỉnh: Phòng KHTC

- BHXH Việt Nam: Vụ KHĐT

LOẠI CHẾ ĐỘ

Mã số

Đơn vị tính

Số đối tượng được chi trả

Số tiền chi

A

B

C

1

2

A

Nguồn NSNN

1

I

Chi BHXH hàng tháng

2

1

Hưu quân đội

3

Người/Triệu đồng

2

Hưu công nhân viên chức

4

Người/Triệu đồng

3

Trợ cấp công nhân cao su

5

Người/Triệu đồng

4

Trợ cấp mất sức lao động

6

Người/Triệu đồng

5

Trợ cấp 91

7

Người/Triệu đồng

6

Trợ cấp TNLĐ-BNN

8

Người/Triệu đồng

7

Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN

9

Người/Triệu đồng

8

Trợ cấp tuất ĐSCB

10

Người/Triệu đồng

9

Trợ cấp tuất ĐSND

11

Người/Triệu đồng

10

Trợ cấp 613

12

Người/Triệu đồng

II

Chi BHXH một lần

13

1

Trợ cấp mai táng

14

Người/Triệu đồng

2

Trợ cấp tuất một lần

15

Người/Triệu đồng

3

Phương tiện trợ giúp SH, DCCH

16

Người/Triệu đồng

5

Trợ cấp khu vực một lần

17

Người/Triệu đồng

7

Trợ cấp QĐ 52

18

Người/Triệu đồng

8

Phí giám định y khoa

19

Người/Triệu đồng

III

Đóng BHYT

20

Người/tr.đồng

IV

Lệ phí chi tr

21

Người/tr.đồng

B

Nguồn quỹ BHXH

22

I

Quỹ Hưu trí-Ttuất

23

1

Chi BHXH bắt buộc hàng tháng

24

Người/Triệu đồng

Hưu quân đội

25

Người/Triệu đồng

Hưu công nhân viên chức

26

Người/Triệu đồng

Trợ cấp cán bộ xã, phường

27

Người/Triệu đồng

Trợ cấp tuất ĐSCB

28

Người/Triệu đồng

Trợ cấp tuất ĐSND

29

Người/Triệu đồng

2

Chi BHXH bắt buộc một lần

30

BHXH một lần

31

Người/Triệu đồng

Trợ cấp 1 lần khi về hưu

32

Người/Triệu đồng

Trợ cấp mai táng

33

Người/Triệu đồng

Trợ cấp tuất 1 lần

34

Người/Triệu đồng

Trợ cấp khu vực một lần

35

Người/Triệu đồng

Phí giám định y khoa

36

Người/Triệu đồng

3

Chi BHXH tự nguyện

37

Lương hưu

38

Người/Triệu đồng

BHXH một lần

39

Người/Triệu đồng

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

40

Người/Triệu đồng

Trợ cấp mai táng

41

Người/Triệu đồng

Trợ cấp tuất 1 lần

42

Người/Triệu đồng

4

Đóng BHYT

43

Người/Triệu đồng

II

Quỹ TNLĐ- BNN

44

1

Chi hàng tháng

45

Trợ cấp TNLĐ-BNN

46

Người/Triệu đồng

Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN

47

Người/Triệu đồng

2

Chi một lần

48

Trợ cấp TNLĐ-BNN 1 lần

49

Người/Triệu đồng

Trợ cấp khi người lao động chết do TNLĐ-BNN

50

Người/Triệu đồng

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau TNLĐ-BNN

51

Lượt người/Triệu đồng

Phương tiện trợ giúp SH, DCCH

52

Người/Triệu đồng

Phí khám giám định thương tật, bệnh tật

53

Người/Triệu đồng

Hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro

54

Lượt người/Triệu đồng

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

55

Người/Triệu đồng

3

Đóng BHYT

56

Người/Triệu đồng

III

Quỹ ốm đau thai sản

57

1

Ốm đau

58

Lượt người/tr.đồng

2

Thai sản

59

Lượt người/tr.đồng

3

Dưỡng sức, PHSK

60

Lượt người/tr.đồng

4

Đóng BHYT

61

Người/tr.đồng

C

Quỹ BH Thất nghiệp

62

1

Trợ cấp thất nghiệp

63

Lượt người/tr.đồng

2

Hỗ trợ học nghề

64

Người/Triệu đồng

3

Hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề

65

Người/Triệu đồng

4

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

66

Đơn vị/Triệu đồng

5

Đóng BHYT

67

Người/Triệu đồng


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)

...,ngày ... tháng ... năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

Mẫu số 03N/BCN-TCKT: Thống kê số người, số tiền chi các chế độ BHXH, BHTN

Mẫu số 03N/BCN-TCKT: Thống kê số người, số tiền chi các chế độ BHXH, BHTN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 22
0 Bình luận
Sắp xếp theo