Mẫu số 03/TT văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng

Mẫu văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng

Mẫu số 03/TT văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc nhập khẩu giống cây trồng. Mẫu nêu rõ giống cây được nhập khẩu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .............

......., ngày ... tháng ... năm ...

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG
REGISTRATION APPLICATION OF VARIETY IMPORTATION

Kính gửi: Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

To: Department of Crops Production - MARD

- Tên của tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu giống:

(Name of the Organization, individual applying the registration for variety importation):

- Địa chỉ (Address):

- Điện thoại, Fax, Email (Tel, Fax, Email):

- Thông tin về giống nhập khẩu: Basic information on variety

TT

Tên giống
(Variety Name)

Tên khoa học
(Scientific name)

Loại hình (hạt, cây, hom, mắt ghép...)
Material: (seeds, plan, cutting, budwood...)

Đơn vị Tính
(Unit)

Số lượng nhập
(The quantity of importation)

Nơi xuất
(original of exportation)

Tổng
(total)

- Lần nhập khẩu (import time): □ Lần đầu (first) □ Lần thứ ( next)..............

- Mục đích nhập khẩu (Purposes of importation):

□ Nghiên cứu (Research)

□ Khảo nghiệm (Evaluation)

□ Sản xuất thử (Test production)

□ Sản xuất hạt lai F1 (F1 seed production)

□ Quà tặng (Gift)

□ Triển lãm (Exhibition)

□ Hợp tác quốc tế (International Cooperation)

□ Thực hiện Dự án đầu tư (Implementation of investment projects)

□ Mục đích khác (Other Purposes): ................................................................................

- Quy mô, địa điểm dự kiến gieo trồng: (nếu nhiều giống, lập Danh sách kèm theo):

Estimation for planting scale and location: (If more than one variety, a variety list needs to be attached)

- Cửa khẩu nhập (Border/gate for importation): .............................................................

- Thời hạn nhập khẩu (permited time of importation) .....................................................

- Kèm theo đây là các tài liệu liên quan (Attached with related documents):

□ Tờ khai kỹ thuật (Technical Declaration)

□ Giấy chứng nhận ĐKKD (Certificate of Business Registration)

□ Văn bản cho phép sản xuất thử (.................)

□ Giấy tờ khác (Other papers)

- Chúng tôi xin cam kết (engagements):

+ Giống cây trồng đề nghị nhập khẩu trên không phải là cây trồng biến đổi gen (GMO); không thuộc nhóm cây có chứa chất ma túy; không gây hại cho sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

(This varieties registrated for importation are not GMO or belong to the group of opium containing plants; not be harmful to human health and ecological environment).

+ Báo cáo kết quả nhập khẩu và kết quả sử dụng giống về Cục Trồng trọt.

(Evaluation and importation result report of the variety to the Department of Crop Production)

Đề nghị Cục Trồng trọt xem xét và giải quyết./.

(Proposal and submittment to the Department of Crop Production./.)

......., ngày ... tháng ... năm ...
Date, .........
Tổ chức/cá nhân đề nghị
(Ký tên, đóng dấu)
Organization/individual of registration (Signed,Sealed)

Mẫu số 03/TT văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng

Mẫu số 03/TT văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 66
0 Bình luận
Sắp xếp theo