Mẫu số 03-TSCĐ: Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

Mẫu số 03-TSCĐ: Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

Mẫu số 03-TSCĐ: Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành dùng để xác nhận việc bàn giao tài sản cố định sau khi hoàn thành xong việc sửa chữa lớn giữa bên có tài sản sửa chữa và bên thực hiện sửa chữa. Là căn cứ để ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí tài sản sửa chữa đó. Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định sửa chữa hoàn thành được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ

Biên bản bàn giao tài sản

Mẫu số 03-TSCĐ: Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

Mẫu số 03-TSCĐ: Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

Nội dung cơ bản của mẫu số 03-TSCĐ: Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành như sau:

Mẫu số 03-TSCĐ: Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 133

Đơn vị: ...........................

Bộ phận: ........................

Mẫu số 03 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

Ngày.....tháng.....năm....

Số: ..............................

Nợ: .............................

Có: ..............................

Căn cứ Quyết định số: ........ngày.....tháng.....năm...... của .................................................

Chúng tôi gồm:

- Ông /Bà ............................... Chức vụ ................ Đại diện ...................... đơn vị sửa chữa

- Ông /Bà ............................... Chức vụ ................ Đại diện ..................... đơn vị có TSCĐ.

Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ ............................................................

- Số hiệu TSCĐ.......................... Số thẻ TSCĐ: .........................................................

- Bộ phận quản lý, sử dụng: ......................................................................................

- Thời gian sửa chữa từ ngày......tháng......năm..... đến ngày.....tháng.....năm....

Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận
sửa chữa
Nội dung (mức độ)
công việc sửa chữa
Giá dự toán
Chi phí thực tế
Kết quả kiểm tra
A B 1 2 3
Cộng

Kết luận: ..................................................................................................................

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Đại diện đơn vị nhận
(Ký, họ tên)
Đại diện đơn vị giao
(Ký, họ tên)

Mẫu số 03-TSCĐ: Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành theo Quyết định 48

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03–TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

Ngày .... tháng ... năm ...

Số: ................
Nợ: ................
Có: ................

- Căn cứ Quyết định số: ..................... ngày .... tháng .... năm ....... của ..............................

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà: .............................................. Chức vụ: ........................... Đại diện đơn vị sửa chữa.

- Ông/Bà: .............................................. Chức vụ: ........................... Đại diện đơn vị có TSCĐ.

Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:

- Tên, ký mã hiêu. Quy cách (cấp hạng) TSCĐ .......................................................................

- Số hiệu TSCĐ ............................................................... Số thẻ TSCĐ ..................................

- Bộ phận quản lý, sử dụng: .....................................................................................................

- Thời gian sửa chữa từ ngày ........ tháng ....... năm ..... đến ngày ..... tháng ...... năm ...........

Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận
sửa chữa
Nội dung (mức độ)
công việc sửa chữa
Giá dự toán
Chi phí thực tế
Kết quả kiểm tra
A B 1 2 3
Cộng

Kết luận:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Đại diện đơn vị nhận
(Ký, họ tên)
Đại diện đơn vị giao
(Ký, họ tên)
Đánh giá bài viết
1 7.347
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo