Mẫu số 03/QĐ-PTHA: Quyết định hủy quyết định về thi hành án

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định về thi hành án

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định về thi hành án là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy bỏ quyết định thi hành án. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung hủy... Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc hủy quyết định về thi hành án như sau:

Mẫu số 03/QĐ-PTHA

BTL QK….(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........../QĐ-PTHA

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy quyết định về thi hành án

TRƯỞNG PHÒNG THI HÀNH ÁN

Căn cứ ... Điều ... Luật Thi hành án dân sự …………;

Căn cứ Bản án, Quyết định số ………………... ngày …… tháng ……. năm …………. của Tòa án …………………………………………. (các bản án, quyết định phải thi hành);

Căn cứ Quyết định thi hành án số …………… ngày ….. tháng ….. năm ……….. của Trưởng phòng Thi hành án ……………………………………….;

Xét thấy Quyết định số .......... ngày …. tháng ….. năm ……….. của Chấp hành viên phòng Thi hành án ………………………………….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy một phần (toàn bộ) Quyết định số ………………………. ngày …. tháng …. năm …. của Chấp hành viên phòng Thi hành án

Nội dung hủy:

Điều 2. Chấp hành viên ………………………, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục THA/BQP;
- Viện KSQS.….;
- Lưu: VT, HS, THA;....

TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định về thi hành án

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định về thi hành án

Đánh giá bài viết
1 32
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo