Mẫu số 02T/BCN-THU: Thống kê thu bảo hiểm xã hội, BHTN, BHYT

Mẫu số 02T/BCN-THU: Thống kê thu bảo hiểm xã hội, BHTN, BHYT là gì? Mẫu bản thống kê thu bảo hiểm gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 02T/BCN-THU: Thống kê thu bảo hiểm xã hội, BHTN, BHYT là gì?

Mẫu số 02T/BCN-THU: Thống kê thu bảo hiểm xã hội, BHTN, BHYT là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Mẫu nêu rõ nội dung thống kê bảo hiểm... Mẫu được ban hành theo Quyết định 456/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội.

2. Mẫu số 02T/BCN-THU: Thống kê thu bảo hiểm xã hội, BHTN, BHYT

Biểu số: 02T/BCN-THU

(Ban hành theo QĐ số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tổng Giám đốc BHXH VN)

Ngày nhận báo cáo:

- Tại BHXH tỉnh: ngày 05 của tháng sau tháng BC

- Tại BHXH VN: ngày 08 của tháng sau tháng BC

THỐNG KÊ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ

Tháng…… năm……

Đơn vị báo cáo:

- BHXH tỉnh: Phòng QL Thu

- BHXH Việt Nam: Ban Thu

Đơn vị nhận báo cáo:

- BHXH tỉnh: Phòng KHTC

- BHXH Việt Nam: Vụ KHĐT

Tên đơn vị

Mã số

Thu BHXH, BHTN, BHYT

Tổng số thu

Trong đó

Thu BHXH

Thu BHTN

Thu BHYT

Thu lãi phạt chậm đóng

Thu BHXH BB

Thu BHXH TN

Thu BHTNLĐ- BNN

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Chia theo địa gii hành chính

01

(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)

02

Cộng trong tháng

Ước thực hiện tháng sau


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Người kiểm tra
(Ký, họ tên)

...,ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

Mẫu số 02T/BCN-THU: Thống kê thu bảo hiểm xã hội, BHTN, BHYT

Mẫu số 02T/BCN-THU: Thống kê thu bảo hiểm xã hội, BHTN, BHYT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo